Δικαιολογητικά

Αρχική Δικαιολογητικά
 • Δύο (2) φωτογραφίες έγχρωμες (3 x 4 εκ.) & σε ηλεκτρονική μορφή με ανάλυση 450Χ522 pixels.
 • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις)
 • Φωτοαντίγραφο διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου (δύο όψεις)
  * Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προσκομίζονται ιατρικά πιστοποιητικά παθολόγου και οφθαλμιάτρου.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Διπλότυπα είσπραξης 50€ υπέρ ΕΚΟΕΜΝ
 • Παράβολο(e-paravolo) Άδειας Χειριστή Τ/Χ Σκαφών
 • Βεβαίωση Εκπαίδευσης Σχολής.
 • Φωτοαντίγραφο παραστατικών (Απόδειξη/Τιμολόγιο)

Οι αλλοδαποί συμμετέχουν στις εξετάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις που συμμετέχουν και οι Έλληνες.
* Σε περίπτωση που δεν γνωρίζουν την Ελληνική γραφή και ανάγνωση οι εξετάσεις διενεργούνται παρουσία πτυχιούχου διερμηνέα με δαπάνη που βαρύνει τους υποψηφίους.

 

Βήματα Έκδοσης e-paravolo
 1. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα www.gsis.gr
 2. e-paravolo
 3. Επιλέεγετε τον Κωδικό Παραβόλου 4830
Call Now ButtonΚΑΛΕΣΤΕ